THÁNH VỊNH ĐÁP CA 1 (PDF)- SÁNG TÁC: LINH MỤC BÙI NINH

THÁNH VỊNH ĐÁP CA – Bản nhạc PDF (1)

Imprimatur 04-11-2009 + ĐGM. Giuse Hoàng Văn Tiệm
MÙA VỌNG

MÙA THƯỜNG NIÊN

Chúa Nhật 28Thường Niên B
Chúa Nhật 28 Thường Niên C
Chúa Nhật 29 Thường Niên A
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A Chúa Nhật 29 Thường Niên B
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng B Chúa chịu Phép Rửa A.B.C Chúa Nhật 29 Thường Niên C
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng C Chúa Nhật 02 Thường Niên A Chúa Nhật 30Thường Niên A
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A Chúa Nhật 02 Thường Niên B Chúa Nhật 30Thường Niên B
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng B Chúa Nhật 02 Thường Niên C Chúa Nhật 30 Thường Niên C
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C Chúa Nhật 03 Thường Niên A Chúa Nhật 31Thường Niên A
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng A Chúa Nhật 03 Thường Niên B Chúa Nhật 31Thường Niên B
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng B Chúa Nhật 03 Thường Niên C Chúa Nhật 31 Thường Niên C
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C Chúa Nhật 04 Thường Niên A Chúa Nhật 32 Thường Niên A
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng A Chúa Nhật 04 Thường Niên B1 Chúa Nhật 32 Thường Niên B
  Chúa Nhật 04 Thường Niên B2  
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng B Chúa Nhật 04 Thường Niên C Chúa Nhật 32 Thường Niên C
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng C Chúa Nhật 05 Thường Niên A Chúa Nhật 33 Thường Niên A
MÙA GIÁNG SINH Chúa Nhật 05 Thường Niên B Chúa Nhật 33  Thường Niên B
Chúa Nhật 05 Thường Niên C Chúa Nhật 33 Thường Niên C
Chúa Nhật 06 Thường Niên A Chúa Nhật 34 Chúa Kitô Vua A
Giáng Sinh (lễ Vọng) Chúa Nhật 06 Thường Niên B Chúa Nhật 34 Chúa Kitô Vua B
Giáng Sinh (lễ Đêm) Chúa Nhật 06 Thường Niên C Chúa Nhật 34 Chúa Kitô Vua C
Giáng Sinh (lễ Rạng đông) Chúa Nhật 07 Thường Niên A Chúa Ba Ngôi A
Giáng Sinh (lễ Ban ngày) Chúa Nhật 07 Thường Niên B Chúa Ba Ngôi B
Chúa Hiển Linh A.B.C Chúa Nhật 07 Thường Niên C Chúa Ba Ngôi C
Thánh Gia Thất Chúa Nhật 08 Thường Niên A Mình Máu Thánh A

MÙA CHAY

Chúa Nhật 08 Thường Niên B Mình Máu Thánh B
Chúa Nhật 08 Thường Niên C Mình Máu Thánh C
Chúa Nhật 09 Thường Niên A Thánh Tâm Chúa A
Lễ Tro Chúa Nhật 09 Thường Niên B Thánh Tâm Chúa B 
Chúa Nhật 1 Mùa Chay A Chúa Nhật 09 Thường Niên C Thánh Tâm Chúa C
Chúa Nhật 1 Mùa Chay B Chúa Nhật 10 Thường Niên A Chúa Nhật Truyền Giáo (1)
Chúa Nhật 1 Mùa Chay C Chúa Nhật 10 Thường Niên B Chúa Nhật Truyền Giáo (2)
Chúa Nhật 2 Mùa Chay A Chúa Nhật 10 Thường Niên C Chúa Nhật Truyền Giáo (3)
Chúa Nhật 2 Mùa Chay B Chúa Nhật 11 Thường Niên A Chúa Nhật Truyền Giáo (4)
Chúa Nhật 2 Mùa Chay C Chúa Nhật 11 Thường Niên B Chúa Nhật Truyền Giáo (5)
Chúa Nhật 3 Mùa Chay A1 Chúa Nhật 11 Thường Niên C ĐỨC MẸ & CHƯ THÁNH
Chúa Nhật 3 Mùa Chay A2  
Chúa Nhật 3 Mùa Chay B Chúa Nhật 12 Thường Niên A
Chúa Nhật 3 Mùa Chay C Chúa Nhật 12 Thường Niên B Mẹ Thiên Chúa (01-01)
Chúa Nhật 4 Mùa Chay A Chúa Nhật 12 Thường Niên C Thánh Phaolô trở lại (25-01)
Chúa Nhật 4 Mùa Chay B Chúa Nhật 13 Thường Niên A Đức Mẹ dâng Con (02-02)
Chúa Nhật 4 Mùa Chay C Chúa Nhật 13 Thường Niên B Tông tòa thánh Phêrô (22-02)
Chúa Nhật 5 Mùa Chay A Chúa Nhật 13 Thường Niên C Thánh Giuse bạn ĐM (19-3)
Chúa Nhật 5 Mùa Chay B Chúa Nhật 14 Thường Niên A Lễ Truyền Tin (25-3)
Chúa Nhật 5 Mùa Chay C Chúa Nhật 14 Thường Niên B Thánh sử Marcô (25-4)
Chúa Nhật lễ Lá Chúa Nhật 14 Thường Niên C Thánh Giuse thợ (01-5)
Rước Lá 1 Chúa Nhật 15 Thường Niên A T. Philipphê và Giacôbê (03-5)
Rước Lá 2 Chúa Nhật 15 Thường Niên B Thánh Matthia T.đồ (14-5)
Lễ Truyền Dầu Chúa Nhật 15 Thường Niên C Đức Mẹ thăm viếng (31-5)
Thứ 5 Tuần Thánh  Chúa Nhật 16 Thường Niên A Thánh Barnabê T.đồ  (11-6)
Thứ 6 Tuần Thánh  Chúa Nhật 16 Thường Niên B Gioan Baotixita - vọng SN (24-6)

MÙA PHỤC SINH

Chúa Nhật 16 Thường Niên C Gioan Baotixita - ngày SN (24-6)
Chúa Nhật 17 Thường Niên A T. Phêrô và Phaolô - vọng (29-6)
Chúa Nhật 17 Thường Niên B T. Phêrô và Phaolô - ngày (29-6)
Bài đọc 1 Vọng Phục Sinh Chúa Nhật 17 Thường Niên C Thánh Tôma T.đồ
 (03-7)
Bài đọc 2 Vọng Phục Sinh Chúa Nhật 18 Thường Niên A T. Maria Mađalêna (22-7)
Bài đọc 3 Vọng Phục Sinh Chúa Nhật 18 Thường Niên B Thánh Giacôbê T.đồ (25-7)
Bài đọc 4 Vọng Phục Sinh Chúa Nhật 18 Thường Niên C (1) T.Gioakim và Anna (26-7)
  Chúa Nhật 18 Thường Niên C (2)  
Bài đọc 5 Vọng Phục Sinh Chúa Nhật 19 Thường Niên A Chúa Hiển dung (06-8)
Bài đọc 6 Vọng Phục Sinh Chúa Nhật 19 Thường Niên B Thánh Đaminh (08-8)
Bài đọc 7 Vọng Phục Sinh Chúa Nhật 19 Thường Niên C Thánh Laurensô (10-8)
Bài đọc sau Thánh Thư  Chúa Nhật 20 Thường Niên A Đức Mẹ lên trời - vọng (15-8)
Chúa Nhật Phục Sinh Chúa Nhật 20 Thường Niên B Đức Mẹ lên trời - ngày (15-8)
Ca Tiếp Liên lễ Chúa PS Chúa Nhật 20 Thường Niên C Thánh Batôlômêô (24-8)
Chúa Nhật 2 Phục Sinh A Chúa Nhật 21 Thường Niên A T. Gioan B. Tử đạo (29-8)
Chúa Nhật 2 Phục Sinh B Chúa Nhật 21 Thường Niên B Đức Mẹ sinh nhật (08-9)
Chúa Nhật 2 Phục Sinh C Chúa Nhật 21 Thường Niên C Suy tôn Thánh Giá (14-9)
Chúa Nhật 3 Phục Sinh A Chúa Nhật 22 Thường Niên A Đức Mẹ sầu bi (15-9)
Chúa Nhật 3 Phục Sinh B Chúa Nhật 22 Thường Niên B Thánh Matthêu T.đồ (21-9)
Chúa Nhật 3 Phục Sinh C Chúa Nhật 22 Thường Niên C Tổng lãnh Thiên Thần (29-9)
Chúa Nhật 4 Phục Sinh A Chúa Nhật 23 Thường Niên A (1) T. Têrêsa Hài đồng (01-10)
  Chúa Nhật 23 Thường Niên A (2)  
Chúa Nhật 4 Phục Sinh B Chúa Nhật 23 Thường Niên B Thiên Thần hộ thủ (02-10)
Chúa Nhật 4 Phục Sinh C Chúa Nhật 23 Thường Niên C Đức Mẹ Mân côi (07-10)
Chúa Nhật 5 Phục Sinh A Chúa Nhật 24 Thường Niên A Thánh sử Luca (18-10)
Chúa Nhật 5 Phục Sinh B Chúa Nhật 24 Thường Niên B T. Simon và Giuđa T.đồ (28-10)
Chúa Nhật 5 Phục Sinh C Chúa Nhật 24 Thường Niên C Các Thánh nam nữ (01-11)
Chúa Nhật 6 Phục Sinh A Chúa Nhật 25 Thường Niên A Cầu hồn - Lễ 1 (02-11)
Chúa Nhật 6 Phục Sinh B Chúa Nhật 25 Thường Niên B Cầu hồn - Lễ 2 (02-11)
Chúa Nhật 6 Phục Sinh C Chúa Nhật 25 Thường Niên C Cầu hồn - Lễ 3 (02-11)
Chúa Nhật 7 Phục Sinh A Chúa Nhật 26 Thường Niên A CHTĐ. Phêrô - Phaolô (18-11)
Chúa Nhật 7 Phục Sinh B Chúa Nhật 26 Thường Niên B Thánh Tử đạo Việt Nam (24-11)
Chúa Nhật 7 Phục Sinh C Chúa Nhật 26 Thường Niên C Thánh Anrê T.đồ (30-11)
Chúa Giêsu lên Trời
 A.B.C
Chúa Nhật 27 Thường Niên A Đức Mẹ Vô nhiễm (08-12)
Chúa Thánh Thần
hiện xuống (Vọng)
Chúa Nhật 27 Thường Niên B Thánh Stêphanô (26-12)
Chúa Thánh Thần
 hiện xuống (Ngày)
Chúa Nhật 27 Thường Niên C (1) Thánh Gioan T.đồ  (27-12)
  Chúa Nhật 27 Thường Niên C (2)  
Ca Tiếp Liên Chúa
 Thánh Thần. hiện xuống
Chúa Nhật 28 Thường Niên A Các thánh Anh hài (28-12)

Tác giả: Lm. Bùi Ninh

Mới hơn Cũ hơn