SỐNG KHIÊM NHU || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH ||👨‍🎤 Ca sĩ: TRIỆU NGỌC YẾN


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ SỐNG KHIÊM NHU || ✍🏼 Sáng tác:  LM. BÙI NINH


LỜI BÀI HÁT: ❤️ SỐNG KHIÊM NHU || ✍🏼 Sáng tác:  LM. BÙI NINH  

1: Khi anh em được mời đi dự tiệc cưới trong đời Đừng chọn ngồi chỗ nhất hòng có nhân vật trọng hơn... Nhưng khi ai được mời nên chọn ngồi vào chỗ cuối Để khi chủ tới mời thì mới vinh dự ngồi trên... 
 ĐK: Xin cho con trọn đời biết sống khiêm nhu... Luôn hy sinh dấn thân phục vụ quên mình... Vì rằng ai tôn mình lên... sẽ bị hạ xuống... Còn phần ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên... 
 2: Khi anh em làm tiệc thôi đừng mời những ai giàu Để họ mời lại sau trả lễ qua lại vì nhau... Nhưng khi ai làm tiệc nền mời người nghèo khốn khó Chẳng có gì đáp đền tạo phúc lâu bền ngày sau... 
 3: Khi an vui mạnh giàu con phải tự sống khiêm hạ Thì mọi người yêu hơn kẻ sống vung bạc tiền ra... Khi đang mang quyền hành con càng phải tự khiêm tốn Thì mới được Chúa Trời nhìn tới vui lòng nhiều hơn...

  PDF BÀI HÁT: ❤️ SỐNG KHIÊM NHU || ✍🏼 Sáng tác:  LM. BÙI NINH  


Mới hơn Cũ hơn