CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG - NĂM A

I. NHẬP LỄ

TÊN BÀI HÁT NHẠC SĨ FILE PDF CA ĐOÀN HÁT
Trời Cao Duy Tân
Con Nâng Tâm Hồn Lên* Xuân Thảo
Trời Cao Hỡi Bùi Ninh


II. ĐÁP CA

TÊN BÀI HÁT NHẠC SĨ FILE PDF CA ĐOÀN HÁT
Vui Dường Nào (1) Bùi Ninh
Thánh Vịnh 121 - 1MVA Kim Long


III. TUNG HÔ TIN MỪNG

TÊN BÀI HÁT NHẠC SĨ FILE PDF CA ĐOÀN HÁT
Tung Hô Tin Mừng CN1MV - A Huy Hoàng
Tung Hô Tin Mừng CN1MV - A Kim Long


IV. DÂNG LỄ

TÊN BÀI HÁT NHẠC SĨ FILE PDF CA ĐOÀN HÁT
Dâng Niềm Đợi Mong Tường Ân


V. HIỆP LỄ

TÊN BÀI HÁT NHẠC SĨ FILE PDF CA ĐOÀN HÁT
Hãy Lo Canh Thức Bùi Ninh


VI. KẾT LỄ

TÊN BÀI HÁT NHẠC SĨ FILE PDF CA ĐOÀN HÁT
Hãy Chỗi Dậy Kim Long
Mới hơn Cũ hơn